Opetuksen sisältö

Peruskoulussa ja lukiossa, kuten kaikissa oppilaitoksissa, opetus on perinteisesti ollut ohjaavaa ja esimerkkien avulla ratkaisuihin opastavaa, ei itseohjautuvaa, mihin nykyiset koulutusleikkaukset ovat johtaneet.

Erityisesti matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja muissakin luonnontieteissä on oleellista, että opetus on jatkuvaa ja syventävää koko koulunkäynnin ajan, ei lyhyihin kursseihin pilkottua.

Ammatillisessa koulutuksessa on ohjatun käytännön harjoittelun ohella tarjottava myös ammattiaineisiin liittyvä teoreettinen opetus. Opettajien on oltava oman ammattiaineensa ammattilaisia myös käytännössä. Jos opettajien vaatimuksissa on ylin korkeakoulututkinto, on väitöskirjaopintojen liityttävä ammattiaineeseen, ei kasvatustieteeseen. Kokemukseni mukaan kasvatustieteen tohtorin tutkinnosta ei ammattikorkeakoulussa ole mitään hyötyä – se on ajan ja resurssien tuhlausta eikä ole nostanut annettavan koulutuksen tasoa.

Jatkokoulutus ja jatkuva oppiminen

Korkeakoulut ja erityisesti tiedeyliopistot on säilytettävä syvällisemmän opetuksen ja vapaaseen tieteelliseen tutkimukseen tähtäävien opiskelijoiden ja tutkijoiden työpaikkoina.

Lakialoite 8: Yliopistojen rahoitus on turvattava valtion tulo- ja menoarviosta eikä säätiöiden ja yritysten satunnaisista lahjoituksista.

Ei ole perusteltua, että yliopistoissamme on nykyään enemmän palkattua apuhenkilökuntaa kuin tutkijoita.
Jatkuva opiskelu on monella alalla yhä välttämättömämpää työtehtävien ja valmistusteknologioiden muuttuessa. Vaikka työ tekijänsä opettaa, tulee jatko-opiskelua tukea kuten kouluopetusta. Maksuton ja tasokas opetus turvaa kilpailukyvyn ja työpaikat, kun työt ja ammatit muuttuvat.

Perinteinen suomalainen elämäntapa ja sen perusarvot ovat luoneet kulttuurin, joka on sopeutunut ympäristön monimuotoisuuteen. Suomessa on tilaa myös muualta tulleille ihmisille, jotka haluavat samaistua suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntapaan. Maahanmuuttajat rikastuttavat suomalaisuuden kehittymistä ja mukauttavat sitä kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteiskuntamme kehittyy vuorovaikutuksessa ja osana koko ihmiskunnan kehitystä. Se alkaa koulussa ja jatkuu koko elämän ajan.

Koululaisten, opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihto-ohjelmia on laajennettava osana aktiivista ja kestävää rauhan rakentamista Euroopan Unionissa.

Lakialoite 9: Maksuton ja tasokas opetus on turvattava jokaiselle suomalaiselle perusopetuksesta jatkokoulutukseen asti.