Uudet työpaikat, innovaatiot, kehitysyhtiöt ja osakeyhtiölaki

Suomi elää innovaatioista. Kuten edellisestä ilmenee, tarvitsemme syvällisempää koulutusta ja uusia, innovatiivisia yrityksiä, uutta rehellistä ja avointa ajattelutapaa ja asennetta, joilla rakennamme turvallista ja miellyttävää elinympäristöä ja pysyviä työmahdollisuuksia kaikille suomalaisille.

Vain kannattavat ja kansainvälisessä kilpailussa pärjäävät yritykset luovat työlle lisäarvoa, tuovat nettotuloja ja työllistävät suomalaisia. Valtion ja kaikkien poliittisten päättäjien tulee tukea yrittäjiä ja yrityksiä kaikin keinoin, eikä vaikeuttaa ja estää niiden toimintaa.

Uusi tulorekisteri ja Verohallinnon käyttämä Gen Tax -ohjelmisto vaikuttavat juuri päinvastaiseen suuntaan. Ne lisäävät kustannuksia kuten uudet verot. Ne haittaavat liiketoimintaa ja estävät työntekijöiden palkkaamista. Ne vähentävät suomalaisten yritysten kilpailukykyä Euroopan Unionissa ja lisäävät työttömyyttä. Mielivaltaiset, verotarkastajien harkintavaltaan perustuvat verotarkastukset kaatavat yrityksiä ulosottolaitoksen myötävaikutuksella laittomasti.

Lakialoite 13: Tulorekisteri pitää heti poistaa ja korvata joustavalla verotuksella, joka tasataan vuosittain eikä päiväkohtaisesti.

Yksinyrittäjille ja pienyrityksille on taattava toimintaedellytykset. Esimerkiksi alv:n alarajan nosto 50 000 euroon, pienyrityksen verojen ilmoitus vuositasolla sekä palkanmaksun varmistamiseksi sallittava esim. 3 kuukauden verovapaa palkkapuskuri, joka tasataan vuodenvaihteessa kuluneen vuoden veroselvityksessä, helpottavat yritystoiminnan aloittamista ja työntekijöiden palkkaamista.

Yritystoiminnan jatkuvuuden ja tuotekehityksen takaamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota kehitysyhtiöiden toiminnan turvaamiseen ja yritysvakoilun estämiseen sekä kotimaisten että ulkomaisten yritysten toimesta.

Lakialoite 14: Osakeyhtiölakiin on tehtävä muutos, joka huomioi kehitysyhtiöiden erityistarpeet pitkäaikaisessa tuotekehityksessä ja keksintöjen suojauksessa.

Kehitysyhtiöiden toiminnan turvaaminen ja rahoitus

Uusien innovaatioiden kehittäminen ja markkinointi vaatii riippumatonta rahoitusta ja riippumattomia uusia yrityksiä, joissa uudet ideat syntyvät ja kehittyvät kaupallisiksi tuotteiksi. Yritystukien, jos sellaisten katsotaan edistävän uusien tuotteiden kehitystä, on oltava tasapuolisia ja kosketettava kaikkia yrityksiä tasapuolisesti.

Yrityksen rahoittajan on oltava itse vastuussa antamastaan lainasta tai rahoituksesta, samoin kuin osakkeisiin sijoittaja on itse vastuussa tuotoista tai tappioista. Tällöin lainan antaja tai rahoittaja ei voi periä lainaa, eikä sovittua korkoa, oikeudessa eikä ulosoton kautta, mutta voi omistaa rahoittamansa osuuden ja sen tuoton tai saada tietyn etuuden, jos niin on keskinäisesti sovittu. Tämä pätee kaikkiin annettuihin luottoihin mukaan lukien pikavipit ja pankkilainat.

Maksimikorko kaikista luotoista saa olla korkeintaan 5 % yli keskuspankkikoron.

Lainan ja muun rahoituksen vakuutena voi olla ainoastaan lainalla hankitun tavaran, kiinteän omaisuuden, palvelun tai idean kohde, eivät henkilökohtaiseen toimentuloon liittyvät hyödykkeet kuten asunto, auto, ansiotulot tai eläke. (Vertaa joukkorahoitukseen tai osamaksukauppaan). Yhdysvaltojen taloudellinen ylivertaisuus perustuu liikeidean rahoitukseen ei kiinteistökauppaan kuten Euroopan Unionissa.

Joukkorahoitus kehitysyhtiöön on käyttökelpoinen vaihtoehto osakesijoituksille ja pankkilainoille.

Lakialoite 15: Uudella yritysten rahoituslailla on tarkoitus suunnata rahoitusta kannattavaan liiketoimintaan tarpeettomien hankintojen ja investointien sijasta.

Konkurssilainsäädännön uudistaminen

Toiminnassa olevaa ja toimintakulunsa kattavaa yhtiötä tai muuta juridista henkilöä ei saa panna konkurssiin velkojien toimesta. Yritystä ei myöskään saa lopettaa silloin, kun varallisuus ylittää vastuut tai on muu syy olettaa, että toiminta saadaan yrityssaneerauksella kannattavaksi 5 – 10 vuoden kuluessa.

Verohallinnon vuonna 2016 käyttöönottama Gen Tax ohjelmisto uhkaa jo yli 30 000 pk-yritystä konkurssilla, maalittamalla yrityksiä ympimähkään ja tekemällä niistä totuudenvastaisia verotuspäätöksiä ja perimällä aiheettomia verosaatavia ulosoton kautta. Kun verovirkailijat, virkavastuuseen vedoten, eivät ota huomioon ohjelmiston tekemistä virheistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia, syntyy Verohallinnon toimesta suurtyöttömyys, jonka estämiseen hallituksen toimet ovat täysin tehottomia.

Jos todelliseen ja aiheelliseen konkurssiin päädytään, täytyy omistajien olla aina etuoikeutetussa asemassa muihin velkojiin nähden.

Liiketoimintaa rahoittaneet tahot ovat konkurssissa samassa asemassa kuin osakkeenomistajat osakeyhtiössä.

Konkurssissa selvitysmiehen asettavat suurin omistaja tai suurimmat omistajat, eivät suurimmat velkojat.

Lakialoite 16: Uudella konkurssilailla estetään liiketoiminnan ja siihen liittyvien teollisuusoikeuksien laiton kaappaus ja taataan yrityksen pitkäaikaisen tuotekehityksen jatkaminen ja työpaikkojen säilyminen

VAIKUTUKSET KANSANTALOUTEEN: lakialoitteet 13 – 16 

Lakialoitteilla mahdollistetaan uusien elinvoimaisten yritysten syntyminen ja

jopa 200 000 uutta työpaikkaa. 

– Tällä tulee olemaan erittäin suuri vaikutus kestävyysvajeen pienentämiseen – ja palvelujen laadun parantamiseen samalla kun 

– palkkaverotusta voidaan pienentää ja lisätä vientiteollisuuden kilpailukykyä.